Általános szerződési feltételek
1. Szerződés tárgya és időtartama

A jelen bérleti szerződés értelmében a szerződésben megnevezett bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó) a fent megnevezett gépjárművet meghatározott időtartamra a bérlő (továbbiakban Bérlő) használatába engedi.

2. A jármű átadása

2.1. A Bérlő a Bérbeadó kínálatából választott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) rendes műszaki állapotban, a szerződésben foglalt felszereltséggel és tartozékokkal, beleértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokkal veszi át. Emellett a Bérbeadó átadja a Bérlőnek a Gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét és minden egyéb a Gépjármű használatához szükséges iratot.

2.2. A Gépjármű átvételekor a Bérlő köteles meggyőződni a Gépjármű állapotáról, esetleges felfedezhetősérüléseiről és forgalmi alkalmasságáról. A Gépjármű átadásáról és visszaszolgáltatásáról jegyzőkönyv készül, melyben a Bérlő kézjegyével igazolja, hogy a Gépjárművet rendes műszaki állapotban a kötelezőtartozékokkal átvette.

2.3. A Bérlő a Gépjárművet teletankolva, tiszta állapotban veszi át.

3. Bérleti idő

Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A rákövetkező folytatólagos 24 órás időtartam, további bérleti napnak számít.

4. Bérleti és egyéb díjakkal kapcsolatos rendelkezések

4.1. A bérleti díjat a Bérbeadó a Gépjármű átadásakor előre jogosult kiszámlázni.

4.2. A Gépjármű átadásával egyidejűleg esedékes az óvadék, melynek összege minimum 200000 HUF, amelyet a Gépjármű visszaadásakor a Bérlő teljes összegben visszakap, amennyiben nem lépnek fel utólagos költségek a Gépjármű bérbeadásával kapcsolatban, melyeket a szerződés értelmében a Bérlő áll.4.3. Amennyiben a Gépjármű visszaadásakor a Gépjármű nincs kitakaríttatva, lemosatva illetve feltankolva, a Bérbeadó jogosult a visszaszolgáltatott Gépjárműbe tankolt üzemanyag, és mosatási költségeket a Bérlőre áthárítani, valamint a napi bérleti díj felének megfelelő összeget kezelési költségként felszámítani.

4.4. A Gépjármű rendes használatával összefüggő költségeket a bérlet ideje alatt a Bérlő állja.

4.5. Abban az esetben, ha Bérlő a bérleti szerződés alapján fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy köteles a mindenkori Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat kétszeresével megegyező mértékű, de minimum évi 8%-os késedelmi kamatot fizetni.

4.6. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti futásteljesítmény túllépésekor a Bérbeadó a többlet kilométer(ek) után pótdíjat számol fel, a következők szerint:

I. kategória: Economy, Compact: 0,1 EUR/km

II. kategória: Intermediate, Hybrid: 0,15 EUR/km

III. kategória: Zöld rendszámos, Standard, Full size, 7 személyes, 9 személyes: 0,19 EUR/km

5. A Bérlő jogai és kötelezettségei

5.1. A Bérlő a Gépjárművet a schengeni övezet országaiban (azon uniós tagállamokban, ahol az országba belépéskor illetve onnan kilépéskor nincs kötelező megállás), Svájcban és Horvátországban használhatja. Az itt fel nem sorolt országokba csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásával viheti ki a Gépjárművet.

5.2. A Gépjárművet kizárólag olyan személy vezetheti aki a bérlés időpontjában a 21. életévét már betöltötte (100 kW teljesítmény feletti típusoknál a 25. életévét), továbbá min. 1 éve érvényes vezetői engedéllyel és személyi igazolvánnyal rendelkezik. A Gépjárművet csak a bérleti szerződésben megjelölt személy vezetheti, amennyiben a többi feltételnek is megfelel.

5.3. Bérlő nem jogosult:

a) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;

b) a Gépjárművet gyúlékony, radioaktív vagy más veszélyes természetű anyag szállítására használni;

c) a Gépjárművet bármely módon megterhelni, másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni vagy eladni;

d) a Gépjárművet üzletszerűen személy- vagy teherszállításra, oktatásra használni;

e) a Gépjárművet vonatásra, vagy bármely más jármű ill. pótkocsi mozgatására használni;

f) a Gépjárművet alkoholos, vagy kábítószeres befolyás alatt vezetni;

g) nem rendeltetésszerűen, a Gépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérleti feltételektől eltérően üzemeltetni.

5.4. A Bérlő köteles megismerkedni a Gépjármű szolgáltatásaival és gyártó által előírt használat és karbantartás módjával, és ezeket a bérlet teljes időtartama alatt betartani. A Bérlő köteles a Gépjárművet az átadáskori műszaki állapotában megőrizni, figyelembe véve a használat közben fellépő amortizációt. A használat közben fellépő amortizáció alatt a megtett kilométerek és használat idejéhez mérhető öregedés értendő. A Bérlő minden használat megkezdése előtt köteles a Gépjármű műszaki állapotát ellenőrizni. A Bérbeadó nem tehető felelőssé a Gépjármű műszaki állapotából következő balesetért, késésért, büntetésért, vagy ezek következményes káraiért.

5.5. A parkolási és egyéb közhatalmi, közüzemi büntetéseket a Bérlő viseli. Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó ilyen esetben adatait a megfelelő hatósághoz, üzemeltetőhöz stb. továbbítsa, és a felmerülő költségeket (bírság, ügyintézés) bankkártyájára a bírság kézhezvételétől számított 90 napig ráterhelje. Ha Gépjárművet hatósági intézkedés következményeként elszállították, a Bérlő fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Bérbeadó jogosult a felsorolt költségeken felül nettó 6000 Ft/megkezdett óra adminisztrációs díjat felszámolni.

5.6. A Bérlő köteles tartózkodni minden olyat cselekedettől, amely eredményeként harmadik személy követeléssel léphetne fel a Gépjárműre vonatkozóan. A Bérlő köteles a Gépjárműbe épített összes biztonsági berendezés használatára a Gépjármű minden elhagyásakor. A nem megfelelően használt biztonsági berendezésből eredő károkért teljes egészében a Bérlő felel.

5.7. A Bérlő nem jogosult a Gépjárművön semmilyen változtatást végezni (átépíteni, a gépkocsi belsejét megváltoztatni) vagy Gépjármű külsejét más módon megváltoztatni a Bérbeadó engedélye nélkül. Ellenkezőesetben köteles a meg nem engedett változtatásokból eredő károkat teljes egészében megtéríteni.

5.8. A Gépjárműben dohányozni tilos! Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműben való dohányzás esetén Bérbeadó nettó 30000 Ft kötbért számít fel az esetleges javítási és takarítási költségeken felül.

6. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

A Gépjármű a Bérbeadó tulajdonát képezi illetve viszontbérbeadás céljából bérli. A Gépjármű javításairól és az előírt műszaki ellenőrzéseiről a Bérbeadó gondoskodik. A kötelező műszaki ellenőrzés ill. javítások elvégzése harmadik személy által csak a Bérbeadó írásos engedélyével lehetséges. A Bérbeadó bármikor jogosult a Gépjármű műszaki állapotáról meggyőződni.

7. Biztosítás

A Gépjármű bérleti díja tartalmazza a casco és kötelező felelősség biztosításokat. Sajáthibás baleset esetén, a Bérlő az önrész mértékéig felelős. Az önrész a választott Önrészátvállalási kiegészítőnek megfelelőbiztosítási összeg. A kárösszeget illetve annak önrészét a bérbeadó vagy a gépjármű üzembentartója bérlőnek kiszámlázza. Az önrész a kárösszeg 10%-a de minimum 200000 Ft. A kárösszeget illetve annak önrészét a bérbeadó vagy a gépjármű üzembentartója bérlőnek kiszámlázza. Amennyiben az adott autó nem rendelkezik casco biztosítással, úgy az önrész feletti összeget Bérbeadó Bérlőtől átvállalja. Ezen felül Bérlő jogosult önrészátvállalási szerződést kötni. A Bérlő baleset, vagy a Gépjármű meghibásodása esetén igénybe veheti a gépjárműhöz kapcsolódó assistance szolgáltatást, amennyiben az autóhoz gyártói asszisztencia szolgáltatás elérhető. Amennyiben nem érhető el, úgy Bérbeadótól kérhet asszisztencia szolgáltatást.

8. Károkozás, rongálás, lopás, Gépjármű elvesztése esetére. Kárfelelősség.

8.1. A Bérlő köteles megfelelő körültekintéssel eljárni, hogy elkerülje a Gépjármű megrongálódását, elvesztését ill. ellopását.

8.2. Amennyiben a Bérlő harmadik személy által birtokolt gépjárműben, ember életben vagy vagyonban kárt okoz, köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak és rendőri intézkedést kérni. Amennyiben a Bérlőezt elmulasztja, teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott károkért.

8.3. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Gépjárművön jelen szerződés megszegésével összefüggésben keletkezett károkért.

8.4. A biztosítási esemény bekövetkezésénél Bérbeadó gondoskodik annak a biztosító társaság értesítéséről, amelynél a Gépjármű biztosítva van. Biztosítási esemény bekövetkeztekor (lopás, Gépjárműmegrongálódása) a Bérlő csak a bérleti szerződésbe foglalt önrész mértékéig felelős. Amennyiben a Gépjárművet a szerződésben jogosult vezetőként fel nem tüntetett személy vezeti, úgy a károkozás nem tekinthető biztosítási eseménynek.

8.5. Ha a Bérlő a Gépjárművel baleset részesévé válik, köteles haladéktalanul értesíteni a rendőrséget és írásos jegyzőkönyvet készíttetni, amelyet a Bérbeadónak ad át. A jegyzőkönyvnek mindenekelőtt tartalmaznia kell a balesetben résztvevők és a baleset tanúinak nevét, lakcímét, állampolgárságát, anyja nevét, születési helyét, idejét, személyi azonosító okmány számát, a balesetben részt vett más gépjárművek forgalmi rendszámát és a balesetet kivizsgáló rendőri szerv ellenjegyzését. A Bérlő köteles a baleset részesei számára törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget tenni. A Bérlő nem jogosult a baleset más részesei ill. harmadik fél által támasztott követelések elismerésére a Bérbeadó írásos engedélye nélkül. A Bérlő köteles a Gépjárművön a bérlet során fellépő mindennemű károkról (azaz a baleset során keletkezett károkról is) haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót és rendőrségi feljelentést tenni.

8.6. A bérlő anyagi felelősséggel tartozik a bérlet során a Gépjárműben keletkezett egyéb kisebb sérülésekért is(pl.:a kerekek és gumiköpenyek sérüléseiért, üvegkár), az utastérben keletkezett sérülésekért, a rendellenes kezelésből eredő, ill. az ismeretlen károkozó által okozott sérülésekért.

8.7. A Bérlő a Gépjármű mindenkori új beszerzési áráig tartozik teljes anyagi felelősséggel, ha a gépkocsit úgy lopják el, hogy a Bérlő a Gépjármű forgalmi engedélyét és/vagy a kocsi kulcsát nem tudja a bérbeadónak visszaszolgáltatni.

8.8. Bérlő viseli továbbá a bérleti idő alatt a Gépjárműben keletkezett kár teljes összegét, ha a Bérlő a Gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette, illetve megszegte a közlekedési szabályokat; jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltüntetett személy) általi károkozás történik; hűtő- illetve kenőfolyadék elfolyása esetén a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár; a Gépjárműbe a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltöttek.

8.9. Amennyiben Bérlő Bérbeadóval szembeni együttműködési kötelességének nem tesz eleget, és/vagy a Gépjármű használata közben keletkezett új sérülésekről, rendellenes használat miatt felmerült hibákról Bérbeadót nem tájékoztatja, Bérbeadó jogosult a Gépjármű tényleges visszaszolgáltatását követően 30 napig a felmerült költségeket szerződés szerint Bérlő bankkártyájára ráterhelni.

8.10. Több bérlő esetén az okozott károkért a bérlők egyetemlegesen felelnek.

9. A Gépjármű visszaszolgáltatása

9.1. A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a Gépjárművet minden tartozékával, iratával és kulcsával együtt a megállapodott helyen a Bérbeadónak visszaadni olyan állapotban, ahogy azt átvette, figyelembe véve a rendes használat közben fellépő amortizációt. A megállapodottól eltérő helyen csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével lehetséges.

9.2. A Gépjárművet feltankolva, kitakaríttatva kell visszaadni, ellenkező esetben a 3. pont értelmében a Bérbeadó jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket a Bérlőre hárítani.

9.3. Ha a Gépjármű visszaszolgáltatására tartozékaival együtt a szerződésbe foglaltnál későbbi időpontban kerül sor, akkor ez késedelmes visszaszolgáltatásnak minősül. Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet azonnali hatállyal visszavenni.

9.4. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet a megállapodottól eltérő helyen és/vagy késedelmesen szolgáltatja vissza a Bérbeadó jogosult a járművet eltulajdonítottként bejelenteni az illetékes rendőri szerveknél ill. Bírósági eljárást kezdeményezhet a Bérlővel szemben, melynek következményeit kizárólagosan a Bérlő viseli.

9.5. A Gépjármű visszavételével kapcsolatos költségeket a Bérlő fedezi.

9.6. A Gépjármű kulcsának ill. iratainak elvesztése esetén, és minden egyéb vissza nem szolgáltatott tartozék esetében a Bérlő köteles az ezzel kapcsolatos kárt megtéríteni.

9.7. A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a Bérlő köteles 24 órával a bérlet lejárta előtt bejelenteni.Hasonlóképpen, bérleti idő lejárta előtt kívánja visszaadni a Gépjárművet, köteles erről a Bérbeadót 24 órával előtte tájékoztatni. A megállapodottól eltérő időpontban történő visszaadással kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli és a Bérbeadó jogosult a teljes hátralévő időre vonatkozó bérleti díjat felszámítani.

9.8. A bérleti időtartam meghosszabbítása esetén jelen szerződés hatályban marad.

10. A bérleti szerződés megszűnése

10.1. A bérleti szerződés, amennyiben a szerződő felek közösen másképp nem határoznak, a bérleti időlejártával megszűnik.

10.2. A szerződés feltételeinek megszegése ill. a Gépjárművön okozott kár esetében a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal a szerződést felmondani.

10.3. A bérleti szerződés a Gépjármű eltulajdonítása ill. megsemmisülése esetén is megszűnik.

11. Kommunikáció

11.1. A Bérbeadó által küldött írásos üzenetek, Bérlő jelen szerződésben megadott telefonszámára és e-mail címére az elküldés pillanatában kézbesítettnek minősülnek.

12. Záró rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan része. A jelen bérleti szerződés és Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve irányadó.